Підготовка до наступу

 | 09.52

В епоху стрімкого розвитку технологій актуальним для гравців телекомунікаційного ринку є задоволення зростаючих потреб абонентів. Лише розширюючи спектр послуг можна розраховувати на отримання додаткових джерел прибутку, особливо від бізнес-абонентів. До відповідних дій нещодавно вдався і державний оператор Укртелеком, акціонери якого на останніх загальних зборах вирішили розширити види діяльності й створити окрему філію та дочірнє підприємство. Водночас акціонери розв’язали питання ефективного управління товариством шляхом внесенням відповідних змін та доповнень до установчих документів Укртелекому. Та все по черзі.
Розширення видів діяльності
Акціонери товариства підтримали ідею правління про створення філії Централізованого продажу послуг Укртелекому. Виступив перед акціонерами із відповідною пропозицією заступник голови правління Укртелекому з питань маркетингу і продажу послуг Ігор Сиротенко. На думку керівництва компанії, в рамках діючої організаційної структури вона вже не може задовольняти зростаючі потреби бізнес-абонентів у високотехнологічних телекомунікаційних послугах, серед яких створення корпоративних мереж передачі даних, конвергентні послуги, різноманітні автоматизовані системи управління виробництвом, системна інтеграція виробничих процесів тощо.
Метою створення філії стане отримання прибутку від усіх видів діяльності (виробничої, торгової, комерційної тощо). Відповідно до визначеного предмету діяльності вона надаватиме сервіси із попередньою оплатою, послуги таксофонної мережі та системної інтеграції телекомунікаційних рішень для корпоративних клієнтів. Філія здійснюватиме продаж відповідних послуг через посередників: агентські та партнерські мережі, термінали, магазини, електронні мас-медіа, веб-сайти тощо. Планується, що основними споживачами послуг філії стануть національні та міжнародні оператори і провайдери телекомунікацій.
Амбіції на міжнародному ринку
Для операторів телекомунікацій ринок міжнародних послуг є суттєвим джерелом отримання доходів. Зокрема, тільки Укртелеком щорічно отримує у вигляді плати за завершення міжнародних дзвінків на території України понад 500 млн грн. Проте, на думку правління товариства, потенціал цього сегмента повністю не розкрито, зокрема щодо збільшення послуг транснаціональним корпораціям та зменшення витрат на транспортну ємність каналів зв’язку. Таким чином, акціонери вирішили розширити присутність оператора на міжнародному ринку і створити необхідні умови для ведення бізнесу та налагодження процесів взаємодії з іноземними операторами. Для цього Укртелеком створить у Німеччині окрему юридичну особу – дочірнє підприємство із організаційно-правовою формою – товариство із обмеженою відповідальністю. За попередніми даними, його назва буде «Укртел Глобал» або інша (у випадку неможливості зареєструвати підприємство із вищезазначеною назвою).
Беручи до уваги велику концентрацію точок взаємоз’єднань різних операторів телекомунікацій на території Західної Європи – Велика Британія, Франція, ФРН та Нідерланди – підприємство розташується у місці їх найбільшої концентрації – Франкфурті-на-Майні. Його основним призначення стане забезпечення якісного технічного обслуговування клієнтів у новій точці присутності Укртелекому. Згідно із положенням про підприємство, воно контролюватиме оперативне виконання міжнародних оплат та розрахунків, обслуговуватиме клієнтів при аварійних ситуаціях, купуватиме необхідне телекомунікаційне обладнання та розширюватиме присутність компанії за кордоном. Також підприємство вивчатиме міжнародні ринки, проводитиме моніторинг тарифів та аналізуватиме організацію каналів до споживача, продажів послуг транснаціональним компаніям та на умовах попередньої оплати.
Окремим напрямком діяльності підприємства визначено підтримку взаємодії з іншими операторами зв’язку, а саме: пошук потенційних партнерів, аналіз умов та пропозицій споживачам, організація переговорів Укртелекому на території Західної Європи. Згідно із статутом, підприємство надаватиме широкий спектр телекомунікаційних послуг: фіксованого та мобільного видів зв’язку, VoІP, доступу до Мережі, електронної пошти тощо. Також підприємство здійснюватиме будівництво, технічне обслуговування та експлуатацію засобів зв’язку, в тому числі телекомунікаційних систем та мереж спецпризначення. Крім того, дочірнє підприємство наділене наступними правами: виконувати дії, необхідні у межах діяльності Укртелекому, зокрема створювати філії та дочірні компанії, купувати та брати участь у аналогічних підприємствах у Німеччині та за кордоном. Сума капіталу компанії становить 25 тис. євро. Відповідно до статуту дочірньої структури, представляти її може один або кілька управляючих директорів.
Зміни в установчих документах
Створення оператором нових структур дозволило врешті основним акціонерам Укртелекому внести зміни та доповнення до статуту та інших внутрішніх документів Укртелекому. Крім того, назріла необхідність привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства, що до останнього часу так і не вдавалось зробити. Статут Укртелекому зазнав змін, які почалися із приведення визначень «спостережна рада» та «статутний фонд» у відповідність до вживаних у нормативно-правових актах України. Так, ці визначення було змінено на «наглядову раду» та «статутний капітал». У новій редакції статуту визначено, що джерелами збільшення розміру статутного капіталу товариства є додаткові внески (вклади), якими можуть бути гроші, цінні папери, майнові або інші відчужені права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом (п. 5. 5. статуту).
Відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» до статуту введено поняття «привілейовані акції». Так, п. 6.3. статуту викладено в наступній редакції: «Акції першої емісії є тільки простими іменними, акції наступних емісії можуть бути іменними простими та привілейованими. При цьому частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу товариства не повинна перевищувати 25 %». Зазначимо, що, відповідно до Закону, акціонерне товариство може розміщувати тільки іменні акції. Крім того, власники привілейованих акцій мають переважне право на отримання дивідендів порівняно із власниками простих іменних акцій. За наявністю прибутку або коштів спеціального фонду, достатнього для виплати фіксованого дивіденду за привілейованими акціями, товариство не має права відмовити у цьому їхнім власникам (п. 8.5. статуту). Також Укртелеком може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству із цією метою третіми особами.
Зміни торкнулись і питань, пов’язаних із компетенцією загальних зборів акціонерів. Відтепер, відповідно до нової редакції статуту Укртелекому, рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів присутніх акціонерів у випадках зміни статуту товариства та припинення його діяльності. Решта рішень приймається простою більшістю голосів акціонерів.
Відтепер рішення про обрання та звільнення голови правління Укртелекому приймають акціонери на загальних зборах, а не Наглядова рада. Остання, в свою чергу, за поданням голови правління затверджує організаційну структуру товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв тощо, а також визначає інші напрямки діяльності товариства. За поданням голови правління Наглядова рада затверджує кількісний склад правління, погоджує призначення (звільнення) перших заступників голови, керівників філій тощо. Крім того, за поданням голови правління Укртелекому приймає рішення про створення юридичних осіб, господарських та інших підприємницьких товариств, а також недержавних пенсійних фондів, у тому числі на базі майна товариства у межах до 10 % вартості активів товариства, про їх реорганізацію та ліквідацію, затверджує їхні установчі документи. Також Наглядова рада приймає рішення про участь в інших юридичних структурах та вихід із них, придбання та відчуження інших юридичних осіб та цінних паперів, що засвідчують участь у іншій юридичній особі та інше.
Згідно зі змінами у статуті Укртелекому, припинення його діяльності здійснюється шляхом перекладання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам, правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, реорганізації або ліквідації. Реорганізація або ліквідація товариства проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів або суду у випадку, передбаченому законодавством.

Robo User
Web-droid editor

Додати коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.